Regulamin sklepu internetowego

www.firma-polmer.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego, będącego pod adresem www.firma-polmer.pl, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania Konsumentowi zamówionych produktów, uiszczenia przez Klientów ceny sprzedaży produktów, przysługujące uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin skierowany jest zarówno dla Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

2. Regulamin sklepu internetowego jest nieprzerwanie udostępniony na stronie Sklepu.

II. DEFINICJE

1. SPRZEDAWCA – Paweł Chomiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa „Polmer” Paweł Chomiak mieszcząca się pod adresem ul. Kasprowicza 59, 72-320 Trzebiatów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 857-130-52-28oraz numer REGON 812094001

2. SKLEP - zbiór stron internetowych i narzędzi pozwalający Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży. Sklep jest zarządzany przez Sprzedawcę i dostępny jest w domenie internetowej www.firma-polmer.pl.

3. KLIENT – Użytkownik Sklepu, który zawiera Umowę sprzedaży.

4. KONSUMENT – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. PRZEDSIĘBIORCA - za przedsiębiorce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, uważa się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarcza lub zawodową.

6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu między Sprzedawcą a Kupującym

7. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowegowww.firma-polmer.pl

8. ZAMÓWIENIE – dobrowolne oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem Sklepu mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży.

9. UŻYTKOWNIK – użytkownik Sklepu internetowego www.firma-polmer.pl

10. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. KOSZYK – element Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia tj. ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówienia na Produkty, niezbędne jest:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarka internetowa,

b. aktywne konto poczty elektronicznej,

c. włączona obsługa plików cookies.

d. wskazanie adresu doręczenia towaru - niezbędnego do realizacji zamówienia.

2. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przestrzeganiu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na funkcjonowanie Sklepu.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych sklepu bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

  • pisemnie – na adres korespondencyjny: FHU Polmer, ul. Kasprowicza 59, 72-320 Trzebiatów

  • telefonicznie – pod numerem telefonu 785-850-057

  • drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: polmer.sklep@gmail.com

  • osobiście w siedzibie Sklepu pod adresem ul. Kasprowicza 59, 72-320 Trzebiatów w godzinach pracy sklepu.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

1. Do rejestracji w Sklepie wymagane są:

a. poprawne wypełnienie formularza. Formularz dostępny jest na stronie Sklepu

b. akceptację niniejszego Regulaminu

c. wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży

2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.

3. Przeglądanie produktów w Sklepie nie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowość prawnej, wszystkie czynności związane z korzystaniem ze Sklepu (łącznie z rejestracją) może dokonywać osoba, która jest upoważniona do działania w imieniu podmiotu który reprezentuje.

5. W szczególnych przypadkach zastrzega się możliwość żądania dokumentów, które wykazywałyby umocowanie do działania w imieniu podmiotu składającego zamówienie.

6. Po rejestracji w Sklepie logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. W przypadku zmiany danych podanych podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do ich zaktualizowania w formularzu dostępnym w Sklepie przez zawarciem kolejnej Umowy sprzedaży.

8. W chwili rejestracji Sklep tworzy konto Użytkownika, które zawiera informacje gromadzone o Użytkowniku. W ramach swojego konta Użytkownik posiada dostęp do informacji o historii swoich zamówień w Sklepie. Klient w każdym przypadku ma możliwość wglądu w gromadzone dane osobowe.

V. SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Informacje dotyczące produktów znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkownika.

2. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy produktów do Użytkownika. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru przez Użytkownika sposobu dostarczenia produktów, wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. koszt produktów wraz z kosztami dostawy) ukazany jest przed finalnym złożeniem zamówienie przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach koszt dostawy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia kosztu dostawy, przed wysłaniem, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o rzeczywistym koszcie. Klient ma prawo odmówić realizacji zamówienia i odstąpić od umowy w terminie 3 dni. W przypadku braku akceptacji wyższych koszów dostawy, zamówienie jest anulowane automatycznie.

3. dostawa produktów realizowana jest na terytorium Polski.

4. Użytkownik ma możliwość składania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24h/dobę z zastrzeżeniem możliwości przerw technicznych (Rozdział X).

5. Produkty wysyłane są możliwie szybko, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia do realizacji zamówienia.

6. produkty w Sklepie posiadają opis. Opis odpowiada właściwością towarów sprzedawanych przez Sklep. Klien zobowiązany jest zapoznać się z opisem produktu przed dokonaniem zamówienia, w tym również do zapoznania się z opisem sporządzonym przez producenta.

7. indywidualne ustawienia urządzenia końcowego Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu (kolor, proporcje, wielkość). Klientowi będącemu Konsumentowi przysługuje z tego powodu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami punkt IX Regulaminu (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji opisów, zdjęć towarów.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bieżących zmian cen towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian cen lub warunków akcji promocyjnych.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. W Sklepie internetowym istnieje możliwość zawierania Umowy sprzedaży, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji,

2. Użytkownik po wybraniu produktu (produktów) będących przedmiotem Zamówienia zostaje przekierowany do Koszyka

3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania niezbędnych danych umożliwiających wywiązanie się przez Sprzedającego z Umowy sprzedaży w tym min. Nazwa Kupującego, NIP, adres dostawy, dane do faktury, numer telefonu, adres mailowy.

4. Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia i akceptację Regulaminu poprzez finalizację zakupu z obowiązkiem zapłaty i odbioru towaru.

5. Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas składania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Jeśli realizacja Zamówienia jest możliwa do wykonania, na adres elektroniczny Użytkownika zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę nieprawidłowości, że zamówienie zostało nieprawidłowo złożone, Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienie o tym fakcie Użytkownika poprzez dostępne metody komunikacyjne

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu kosztu przesyłki, w przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki i ponoszenia w związku z tym faktem dodatkowych kosztów.

11. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o tym fakcie, dostępnymi środkami komunikacji (e-mail, droga telefoniczna na wskazany nr telefonu przez Klienta). Uważa się wówczas zamówienie za anulowane.

VI METODY DOSTAW I ZAPŁATY

1. Użytkownik może skorzystać z dostępnych metod dostawy zamówionego produktu - towarów

a. paczkomat InPost wskazany podczas zamówienia

b. kurierem z dostawą pod wskazany adres w zamówieniu

c. odbiór w punktach zewnętrznych

d. odbiór osobisty w siedzibie firmy

e. dostawa paletowa spedycyjna.

2. Klient zobowiązany jest do ustalenia sposobu dostawy towaru zgodnie z wymaganiami wskazanego dostawcy. Sklep nie odpowiada za poprawność realizacji dostawy przez poszczególnych dostawców.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. płatność przelewem tradycyjnym

b. szybka płatność internetowa (przelewy24)

c. płatność za pobraniem

d. płatność przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru Sklepu (płatność gotówką, kartą).

4. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne wadliwe działania podmiotu wybranego przez Klienta do obsługi transakcji.

5. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika

6. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako formy zapłaty, jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

7. W przypadku sprzedaży towarów nowych, sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 kc i następne.

VII GWARANCJA

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancja udzieloną przez producenta, dystrybutora.

2. Uprawnienie z tytułu gwarancji należy wykonać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji na poszczególne produkty, znajdują się na stronach producentów danego produktu. W przypadku braku karty gwarancyjnej należy złożyć reklamację w formie pisemnej lub mailowo do Sprzedawcy:

VIIIREKLAMACJA

1. Konsument zobowiązany jest wybrać podstawę złożenia reklamacji:

  • gwarancję (o ile została udzielona)

  • rękojmię

2. Jeśli Konsument jako podstawę złożenia reklamacji wybrał rękojmię, to reklamację składa u Sprzedawcy. Odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwą rzecz trwa 2 lata od jej wydania.

3. Reklamacje mogą być składane u Sprzedawcy mailowo lub pisemnie.

a) na adres e-mail polmer.sklep@gmail.com

b) w siedzibie Sprzedawcy: Kasprowicza 59, 72-320 Trzebiatów

4. Reklamując zakupiony produkt Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu produktu lub jego kopi oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących reklamowanego przedmiotu, w szczególności co do rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Konsumenta, w tym m.in/ Imię nazwisko telefon, adres.

5. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowy montaż zakupionych produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, kiedy Kupujący zamontuje wadliwy produkt, a wadę można było ustalić przez montażem produktu.

6. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Termin liczy się od daty dostarczenia produktu, lub doręczenia przesyłki. Jeżeli tego nie zrobi, można przyjąć, że uznał żądanie Kupującego za uzasadnione. Terminowe odniesienie się Sprzedawcy do reklamacji, nie oznacza, że musi on w tym czasie przywrócić towaru do stanu zgodnego z umową.

7. W przypadku gdy Produkt sprzedany ma wadę, Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo usunie wadę.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna zgodnie z art. 560 § 4 K.C.

9. Roszczenie o usunięcie wad lub wymianę produktu na wolną od wad przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od chwili wydania rzeczy kupującemu.

10. Gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu. Sprzedawca w takiej sytuacji odpowiada za wady prawne dostarczonego towaru.

11. O wadzie produkty należy poinformować Sprzedającego niezwłocznie, Sprzedający nie odpowiada ze szkodę poniesioną przez Kupującego w wyniku opóźnienia w zawiadomieniu o wadzie.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 7, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia odbioru zakupionego towaru.

2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenie w tym przedmiocie w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przed jej upływem na adres korespondencyjny lub adres e-mail polmer.sklep@gmail.pl.

Odstąpienie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 1 niniejszego Regulaminu.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym nastąpiło odstąpienie od umowy. Do zachowani terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jej upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu.Kupujący zobowiązany jest również do zwrotu wszelkich przedmiotów , dokumentów, które otrzymał w związku z zawarciem umowy.

5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy produktów do Konsumenta (koszt dostawy pierwotnej)

6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania zwrotu płatności do chwili otrzymania kompletnego produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania zwracanego produktu (w zależności co nastąpiło wcześniej).

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszą opcją dostawy przesyłek.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność, za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, jego cechy lub funkcjonowania.

9. Sprzedawca zastrzega ze nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do:

  • przedmiotu umowy, który został wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służy do zaspokojenia indywidualnych potrzeb Klienta;

  • przedmiotu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  • przedmiotu, który ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

  • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

11. Zapisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.(odstąpienie od umowy dla firm)

X PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustanowienia przerw technicznych Sklepu spowodowanych jego serwisem, pracami konserwatorskimi lub pracami polegającymi na usprawnieniu funkcjonalności Sklepu. Jednakże Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takowe przerwy odbywały się w godzinach jak najmniej uciążliwych dla Konsumenta.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony spowodowany czynnikami o charakterze wyższym.

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Stawiając za cel priorytetowy ochronę danych osobowych naszych Klientów, sporządziliśmy Politykę prywatności w celu informowania Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz uwzględnieniem innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie w specyfice działalności firmy, takich jak w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których F.H.U. Polmer jest administratorem danych osobowych. Polityka prywatności została sporządzona jako oddzielny dokument i jest dostępna na stronie Sklepu.

XII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

b. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane są przez Sklep w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw, w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Za sposób obwieszczenia zmiany Regulaminu uznaje się umieszczenie jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu. Brak wypowiedzenia przez Kupującego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zmiany regulaminy strony uznają za zaakceptowanie nowej treści regulaminu, który zaczyna wiązać od tego momentu. Zmiana regulaminu nie ma zastosowania do umów sprzedaży zawartych przed datą zmiany regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. strony uzgadniają właściwość Sądu – Sądem właściwym do rozstrzygania ewetualnych sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

….........................................

(Miejscowość, data)

………………………………………

(Imię i nazwisko konsumenta)

………………………………………

(Adres zamieszkania konsumenta)

.........…………………...................…

(Telefon)

…........…............................................

(E-mail)

…............................…........................

(Numer zamówienia)

Firma Handlowo-Usługowa „Polmer” Paweł Chomiak

ul. Kasprowicza 59

72-320 Trzebiatów

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My(*) …………………......…… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………..........….....… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku: …...........................................................................................................................

Numer rachunku: …......................................................................................................................

……………………………………

(Podpis konsumenta)

(*) Niepotrzebne skreślić

Product added to wishlist
Product added to compare.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności.